Dekaler

Klistermärke (även dekal eller sticker) är en bit papper eller plast med klister på baksidan. Där brukar även någon sorts skydd i form av ett vaxat papper finnas. Detta för att hindra att klistret förlorar sin fästande förmåga innan det ögonblick då klistermärket ska sättas upp och vaxpappret tas bort.

Det går inte att exakt avgöra var och när klistermärken först kom i bruk, men förmodligen skedde detta i större skala i Kalifornien efter andra världskriget. Avery Dennison ska ha uppfunnit den självhäftande etiketten 1935 och Andrea Grossman skall ha gjort kommersiella stickers till ett mode 1979.

På klistermärket finns vanligen en bild eller en text av något slag. Klistermärken tillverkas för flera olika syften och ändamål.

Informativa klistermärken är en en enkel form av skyltar som används för att informera personer om något. Exempel på detta är klistermärken för att markera en nödutgång, innehåll i en förpackning, eller brandredskap.

Reklamklistermärken är klistermärken som har som syfte att föra fram ett reklambudskap, t ex för en vara eller ett arrangemang.

Konstnärliga klistermärken framställs i syfte att vara estetiskt tilltalande, uppseendeväckande eller underhållande. Klistermärken inriktas ofta mot barn, och vissa sorters tuggummi innehåller klistermärken med olika motiv. En annan form av konstnärliga klistermärken är de långa och smala bakrutedekaler som är avsedda att sättas på bakrutan på en personbil. Dessa innehåller ofta ett humoristiskt textbudskap, till exempel: "Kan du läsa det här ligger du för nära."

Att samla på klistermärken (med det vaxade papperet kvar) är en vanlig hobby bland barn.

Klistermärken inom gatukonst. Konstnärliga klistermärken används även inom gatukonst, men är då även ibland utformade för att väcka tankar, känslor eller för att framföra politiska budskap. Inom gatukonsten lånar man ofta de informativa klistermärkenas formspråk för att konstmässigt parodiera eller framhäva sin poäng. Ett exempel är de klistermärken i Stockholms tunnelbana som varnar resenären för gapet mellan perrongen och tåget. En omgjord version som sattes direkt över såg snarlik ut, men perrongen var utbytt mot Rosenbad och varnade istället för gapet mellan dig och dina folkvalda.

Ibland används klistermärken även som en sorts minimala affischer genom att sättas upp på lyktstolpar och stolpar till trafiksignaler för att promota händelser eller evenemang.

Att sätta upp klistermärken utan tillstånd kan juridiskt sett betraktas som åverkan eller ringa skadegörelse.

(Eng) Stickers (also decal or sticker) is a piece of paper or plastic with an adhesive on the back. There is usually also some kind of protection in the form of a waxed paper available. This is to prevent the adhesive loses its adhesive ability before the moment when the sticker shall be erected and vaxpappret removed.
It is not possible to determine precisely where and when the stickers first came into use, but probably did so on a larger scale in California after World War II. Avery Dennison to have invented the self-adhesive labels in 1935 and Andrew Grossman should have done commercial stickers to create a fashion 1979th
On the sticker is usually a picture or a text of any kind. Stickers are manufactured for various purposes and uses.
Informative stickers are a simple form of signs used to inform people about something. Examples are stickers to mark an emergency, the content in a package, or fire equipment.
Promotional Stickers are stickers that are intended to convey a promotional message, such as for a product or an event.
Artistic stickers are produced in order to be aesthetically pleasing, striking or amusing. Stickers tend to focus on children, and some kinds of chewing gum containing stickers of various designs. Another form of artistic stickers are the long and narrow bumper stickers that are intended for application to the rear window of a car. These often include a humorous text messages, for example: "Can you read this you are too close."
Collecting stickers (with the waxed paper still attached) is a common hobby among children.
Stickers in the street art. Artistic stickers are also used in street art, but then is also sometimes designed to stimulate thoughts, feelings, or to convey political messages. In street art is often borrows the informational stickers design language for the art of the parody, or highlight their points. One example is the stickers in the Stockholm subway to warn travelers of the gap between the platform and train.

Dekaler eller decals.

What are the decals and how does it work?(eng). Decals consist of several layers of materials. A second layer of support paper with glue-like substance, an intermediate layer of the printed colors and a top layer of lacquer coating (cover layer). Decals have support paper that is porous so it will absorb water. This softer adhesives and release of the printer (which is kept intact from the top coating). This allows the design to be transferred from the paper was pressed against the surface is decorated.
Decals uses special ink cannon withstand the high firing temperatures. ceramic decals, glass decals and "no fire" - decals are made with different ink.
Where Can decals be used? Decals can be applied to all solid sealed surface. Ceramic decals applied usually fired glazed surface. Most of these surfaces are white, ivory, or pastel colors. Most are not opaque to give good results against a dark background. glass decals can be applied to transparent or opaque glass. These are stronger in color and can be used on dark backgrounds. "Non-fire" decals can be used at all unfired sealed surface. Eg. Candles, soaps, terracotta pots, milk containers, water jugs, woodwork etc

Vad är dekaler och hur fungerar det? Dekaler består av flera skikt av material. Ett undre skikt av stöd papper med lim-liknande ämne, ett mellanliggande skikt av tryckta färger och ett ytskikt av lack beläggning (täcka skikt). Dekaler har stödpapper som är poröst så det kommer absorbera vatten. Detta mjukare lim och utsläpp av tryckeriet (som hålls intakt från början beläggning). Det gör att design som skall överföras från de papper som låg tryckt mot ytan är inredda.

Dekaler använder speciella bläck som akan stå emot de höga bränning temperaturer. keramiska dekaler, glas dekaler och ”icke brand”- dekaler görs med olika bläck.

Var kan dekaler användas? Dekaler kan tillämpas på alla fasta förseglad yta. Keramiska dekaler tillämpas vanligen på sparken glaserat ytskikt. De flesta av dessa ytor är vit, elfenben, eller pastellfärger. De flesta är inte ogenomskinligt för att ge goda resultat mot mörk bakgrund. glas-dekaler kan tillämpas på öppet eller ogenomskinliga glasytor. Dessa är starkare i färg och kan användas på mörka bakgrunder. ”Icke brand”-dekaler kan användas obränd på alla förseglade ytan. Eg. Ljus, tvål, terracotta krukor, mjölkkärl, vatten kannor, träslöjd etc

(Eng).Our decals are available in various sizes and colors. All of these stickers are made from high quality self adhesive vinyl that can be used for windows, doors, painted surfaces, helmets, boots, boats, trucks, vans, or any UN-waxed smooth surface. The decals are customized to meet your instructions, select the size, shape, material or color that works for you. The stickers used to decorate, identify products, places, equipment or systems, to communicate ideas, instructions or warnings, to promote companies, programs, services or events.

Våra dekaler finns i olika storlekar och färger. Alla dessa dekaler är tillverkad av hög kvalitet själv självhäftande vinyl som kan användas till fönster, dörrar, målade ytor, hjälmar, rullskridskor, båtar, lastbilar, skåpbilar, eller någon FN-Vaxad slät yta. Dekalerna är skräddarsydda för att möta dina instruktioner, välja storlek, form, material eller färg som fungerar för dig. Dekalerna används för att dekorera, identifiera produkter, platser, utrustning eller system, kommunicera idéer, instruktioner eller varningar, främja företag, program, tjänster eller evenemang.

Mer om dekaler...


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)